Udgivet af Ejgil Bodilsen, tir d. 12. feb 2019, kl. 11:57

Hvis du besøger Vester Thorup Kirke, vil du straks lægge mærke til en særpræget udsmykning af orgelpulpituret i form af en slags tegneserie fra væg til væg. En tilsvarende billedfrise findes i Brovst Kirke.

For at finde historien bag den sjældne form for kirkeudsmykning skal vi tilbage til begyndelsen af 1700-tallet, hvor pietismen med sin stærke vægtlægning på kristen fromhed var fremherskende, ikke mindst i Klim, Vester Thorup og Vust sogne.

I kirkens regnskabsprotokol fra 1713 står der: »Der maa endelig gøres et Chor i Kirken, saasom Mandspersonerne af Mangel paa Stolestader maa behjælpe sig med Kvindestolene nederst i Kirken.« Derfor byggede man dette pulpitur i 1716, udført af Jacob Lauridsøn Snedker i Brovst.

Stafferingen i form af den farverige billedfrise kom dog først til i 1729. Billedfelterne har vinkelret indskårne hjørner, og på kanten hen over billederne står: »Herre! Huo skal wære til herberge i dit Paulun, huo skal boe paa dit hellige Bierg? Dend som wandrer fuldkommelig, og som giør Retfærdighed, og som taler Sandhed i sit Hierte. Psalm. 15. Capitel Wers 1. og 2det.« (Davids Salme 15, vers 1 og 2).

Tilsvarende står der på den nederste kant: »Anno 1729 Hafuer Ærlig og Welagte Jens Pedersen Toft her i Thorup med sin Elskelige Hustrue Charlotta Amalia Bast, til Guds ære, kirckens Ziir og Prydelse, ladet paa egen bekostning Altertaflen, dette Chor med meere Renovere og staffere, Kircken tillige Udvendig samme tiid Reparere.« Altså var udsmykningen af pulpituret led i en større renovering af kirken.

Midterfeltet prydes af Kong Frederik IV’s spejlmonogram og valgsprog: »Dominus mihi adiutor« (Herren er min hjælper), og til begge sider opmuntres kirkegængerne til at leve et personligt kristenliv via en række bibelcitater, der alle er illustreret i et stærkt symbolsprog.

Pulpituret i Vester Thorup Kirke danner en forbindelse mellem selve kirkerummet (skibet) og det smukke tårnrum, som med jævne mellemrum bruges til andagter form af aftensang og lignende.

Se flere billeder på www.aalborgstift.dk/stiftet/ki...

Kategorier Fokus på ...